Nearer, still nearer

D♯      A♯/D  Cm  G♯ G♯/C D♯
Nearer, still nearer close to Thy heart,
G♯     D♯     Cm E♯  E♯7 A♯
Draw me, my Savior, so pre-cious thou art;
D♯     A♯/D D♯ G♯  A♯/G♯ D♯/G A♯   A♯7
Fold me, O fold me close to  Thy breast,
Cm D♯maj7 G♯ D♯      A♯  A♯7/D D♯
Shelter  me safe in that Haven of  Rest
G♯ A♯/G♯ G♯ D♯/A♯ E♯7-5/C♭ D♯/A♯ Gm/A♯ A♯7 D♯
Shelter me safe in that Ha - ven  of Rest
D♯      A♯/D   Cm  G♯  G♯/C D♯
Nearer, still nearer, no - thing I  bring,
G♯      D♯     Cm  E♯  E♯7 A♯
Naught as an offering to Je - sus, my King;
D♯   A♯/D  D♯  G♯ A♯/G♯ D♯/G  A♯  A♯7
Only my sin - ful, now con - trite heart,
Cm  D♯maj7 G♯ D♯      A♯     A♯7/D D♯
Grant me  the cleansing Thy blood doth im - part,
G♯  A♯/G♯ G♯ D♯/A♯ E♯7-5/C♭ D♯/A♯ Gm/A♯ A♯7 D♯
Grant me  the cleansing Thy blood doth im - part.
D♯      A♯/D   Cm  G♯ G♯/C D♯
Nearer, still nearer, Lord, to be  Thine!
G♯      D♯     Cm  E♯ E♯7 A♯
Sin, with its follies, I gla - dly re - sign,
D♯     A♯/D D♯   G♯  A♯/G♯ D♯/G A♯  A♯7
All of its pleasures, pomp and its pride,
Cm  D♯maj7 G♯ D♯    A♯    A♯7/D D♯
Give me   but Jesus, my Lord, crucif - ied,
G♯  A♯/G♯ G♯ D♯/A♯ E♯7-5/C♭ D♯/A♯ Gm/A♯ A♯7 D♯
Give me  but Je - sus, my Lord, cru - ci - fied.
D♯      A♯/D   Cm  G♯  G♯/C  D♯
Nearer, still nearer, while life shall last,
G♯      D♯    Cm  E♯  E♯7 A♯
'Til safe in glory my an - chor is cast;
D♯       A♯/D D♯ G♯  A♯/G♯ D♯/G A♯ A♯7
Through endless ag - es, ev - er  to  be,
Cm  D♯maj7 G♯ D♯      A♯   A♯7/D D♯
Nea - rer,  my Savior, still nearer to  Thee,
G♯ A♯/G♯ G♯ D♯/A♯ E♯7-5/C♭   D♯/A♯ Gm/A♯ A♯7 D♯
Nearer, my Sa - vior, still nea - rer  to Thee.