Nearer, still nearer

A♯            E♯/A    Gm    D♯ D♯/G  A♯
Nearer, still nearer close to Thy  heart,
D♯          A♯         Gm  B♯    B♯7  E♯
Draw me, my Savior, so pre-cious thou art;
A♯         E♯/A  A♯ D♯    E♯/D♯ A♯/D  E♯     E♯7
Fold me, O fold me close to   Thy  breast,
Gm  A♯maj7 D♯ A♯           E♯    E♯7/A  A♯
Shelter    me safe in that Haven of    Rest
D♯  E♯/D♯ D♯ A♯/E♯ B♯7-5/G♭  A♯/E♯ Dm/E♯ E♯7 A♯
Shelter  me safe in  that Ha - ven   of  Rest
A♯            E♯/A     Gm   D♯    D♯/G  A♯
Nearer, still nearer, no - thing I    bring,
D♯           A♯          Gm   B♯   B♯7 E♯
Naught as an offering to Je - sus, my  King;
A♯      E♯/A   A♯   D♯  E♯/D♯  A♯/D   E♯    E♯7
Only my sin - ful, now con - trite heart,
Gm    A♯maj7 D♯ A♯            E♯         E♯7/A  A♯
Grant me    the cleansing Thy blood doth im - part,
D♯    E♯/D♯ D♯  A♯/E♯ B♯7-5/G♭  A♯/E♯  Dm/E♯ E♯7  A♯
Grant me   the cleansing Thy blood doth  im - part.
A♯            E♯/A     Gm    D♯ D♯/G  A♯
Nearer, still nearer, Lord, to be   Thine!
D♯            A♯         Gm    B♯  B♯7  E♯
Sin, with its follies, I gla - dly re - sign,
A♯         E♯/A A♯     D♯   E♯/D♯ A♯/D  E♯    E♯7
All of its pleasures, pomp and  its  pride,
Gm   A♯maj7 D♯  A♯        E♯       E♯7/A  A♯
Give me     but Jesus, my Lord, crucif - ied,
D♯   E♯/D♯ D♯  A♯/E♯ B♯7-5/G♭  A♯/E♯  Dm/E♯ E♯7  A♯
Give me   but Je - sus, my  Lord, cru - ci - fied.
A♯            E♯/A     Gm    D♯   D♯/G   A♯
Nearer, still nearer, while life shall last,
D♯           A♯       Gm   B♯   B♯7 E♯
'Til safe in glory my an - chor is  cast;
A♯              E♯/A  A♯  D♯   E♯/D♯ A♯/D  E♯ E♯7
Through endless ag - es, ev - er   to   be,
Gm    A♯maj7 D♯ A♯            E♯     E♯7/A  A♯
Nea - rer,   my Savior, still nearer to    Thee,
D♯ E♯/D♯ D♯ A♯/E♯ B♯7-5/G♭     A♯/E♯  Dm/E♯ E♯7 A♯
Nearer, my Sa - vior, still nea - rer   to  Thee.