Nearer, still nearer

A♯      E♯/A  Gm  D♯ D♯/G A♯
Nearer, still nearer close to Thy heart,
D♯     A♯     Gm B♯  B♯7 E♯
Draw me, my Savior, so pre-cious thou art;
A♯     E♯/A A♯ D♯  E♯/D♯ A♯/D E♯   E♯7
Fold me, O fold me close to  Thy breast,
Gm A♯maj7 D♯ A♯      E♯  E♯7/A A♯
Shelter  me safe in that Haven of  Rest
D♯ E♯/D♯ D♯ A♯/E♯ B♯7-5/G♭ A♯/E♯ Dm/E♯ E♯7 A♯
Shelter me safe in that Ha - ven  of Rest
A♯      E♯/A   Gm  D♯  D♯/G A♯
Nearer, still nearer, no - thing I  bring,
D♯      A♯     Gm  B♯  B♯7 E♯
Naught as an offering to Je - sus, my King;
A♯   E♯/A  A♯  D♯ E♯/D♯ A♯/D  E♯  E♯7
Only my sin - ful, now con - trite heart,
Gm  A♯maj7 D♯ A♯      E♯     E♯7/A A♯
Grant me  the cleansing Thy blood doth im - part,
D♯  E♯/D♯ D♯ A♯/E♯ B♯7-5/G♭ A♯/E♯ Dm/E♯ E♯7 A♯
Grant me  the cleansing Thy blood doth im - part.
A♯      E♯/A   Gm  D♯ D♯/G A♯
Nearer, still nearer, Lord, to be  Thine!
D♯      A♯     Gm  B♯ B♯7 E♯
Sin, with its follies, I gla - dly re - sign,
A♯     E♯/A A♯   D♯  E♯/D♯ A♯/D E♯  E♯7
All of its pleasures, pomp and its pride,
Gm  A♯maj7 D♯ A♯    E♯    E♯7/A A♯
Give me   but Jesus, my Lord, crucif - ied,
D♯  E♯/D♯ D♯ A♯/E♯ B♯7-5/G♭ A♯/E♯ Dm/E♯ E♯7 A♯
Give me  but Je - sus, my Lord, cru - ci - fied.
A♯      E♯/A   Gm  D♯  D♯/G  A♯
Nearer, still nearer, while life shall last,
D♯      A♯    Gm  B♯  B♯7 E♯
'Til safe in glory my an - chor is cast;
A♯       E♯/A A♯ D♯  E♯/D♯ A♯/D E♯ E♯7
Through endless ag - es, ev - er  to  be,
Gm  A♯maj7 D♯ A♯      E♯   E♯7/A A♯
Nea - rer,  my Savior, still nearer to  Thee,
D♯ E♯/D♯ D♯ A♯/E♯ B♯7-5/G♭   A♯/E♯ Dm/E♯ E♯7 A♯
Nearer, my Sa - vior, still nea - rer  to Thee.